Što je LSB (Najmanje bitan bit)?

Ponekad skraćeno kao LSB, najmanje značajan bit je najniži bit u nizu brojeva u binarnom; LSB se nalazi na krajnjem desnom dijelu niza. Na primjer, u binarnom broju 1011100 1, najmanje značajan bit je krajnje desno 1.

Binarni, Bit, Računalni akronimi, Najmanje značajan znak, Najmanje značajna znamenka, Najznačajniji bit