Što je Push?

Pritisni se može odnositi na sljedeće:

1. U principu, push se odnosi na akciju pritiska na nešto. Primjerice, pritiskom na tipku pritisnete gumb ili fizički (npr. Gumb za uključivanje) ili virtualno u softverskom programu (npr. Klikom na gumb za povratak u pregledniku).

2. U programiranju, push je funkcija koja može dodati jedan ili više elemenata na kraj niza. Na primjer, u Perl kodu ispod push dodaje "tri" na kraj niza da bi ga "jedan dva tri". S push, također možete gurnuti varijablu na kraj niza ili kombinirati nizove tako što ćete gurnuti drugi niz na kraj niza.

 moj @example = ('jedan', 'dva'); push @example, 'tri'; print "@example"; #Prints: jedan dva tri 

Savjet: Pomoću shift možete ukloniti prvi element polja ili upotrijebiti pop za uklanjanje posljednjeg elementa niza.

3. Pomoću programa Git push je pojam koji opisuje proces slanja (prijenosa) ažuriranja koje ste izvršili u vašem lokalnom spremištu na Git udaljeno spremište. Nasuprot tome, pull je proces preuzimanja datoteka u udaljeno spremište u vaš lokalni Git repozitorij.

4. Push je drugo ime za natrag citat.

5. Push se također može koristiti za opisivanje tehnologije push, koja se koristi s internetskom komunikacijom.

Programski uvjeti, Push, Push obavijest