Što je Pascal?

Programski jezik na visokoj razini koji je razvio Niklaus Wirth 1971. godine i nazvan je po matematičaru Blaiseu Pascalu. U nastavku je primjer Pascalovog programa koji ispisuje Hello World!,

 program Hello; begin Write ('Pozdrav svijetu'); kraj. 

Nakon što je gore navedeno uneseno u datoteku, spremite datoteku kao hello.pas i kompajlirajte program prije nego što se može pokrenuti.

Jezik na visokoj razini, Pascalov slučaj, Pascaline, proceduralni jezik, programski izrazi