Što je paket?

Paket je izraz koji je najprije skovao Donald Davies 1965. koji se koristi za opisivanje dijela podataka koji se šalju s jednog računala na drugi putem mreže. Možete ga zamisliti kao paket ispunjen podacima koji se dostavljaju na drugo područje. Paket se koristi jer dijeli podatke na lakše upravljive "dijelove", koji učinkovitije prenose informacije i čuvaju mrežne resurse od povezivanja jedne, veće datoteke.

Što je u paketu?

Paket sadrži izvor, odredište, podatke, veličinu i druge korisne informacije koje pomažu paketu da dođe na odgovarajuće mjesto i da se ispravno ponovo sastavi. U nastavku se nalazi pregled TCP paketa.

Osnove mrežnog paketa

  • Drugo ime za paket je datagram .
  • Podaci koji se prenose putem Interneta šalju se kao jedan ili više paketa. Najčešći poslani paket je TCP paket.
  • Veličina paketa je ograničena, tako da je većina podataka poslanih preko mreže razbijena na više paketa prije slanja, a zatim ponovno sastavljena kada je primljena.
  • Kada se paket prenosi preko mreže, mrežni usmjerivači i preklopnici ispituju paket i njegov izvor kako bi ga usmjerili na ispravnu lokaciju.
  • Tijekom prijenosa, mrežni paketi se mogu ispustiti. Ako paket nije primljen ili se pojavi pogreška, ponovno se šalje.

Okvir, Uvjeti igre, Zaglavlje, LSP, Uvjeti mreže, Majmun paketa, Komutacija paketa, PAD