Što je skica?

Nacrt je sažetak ili pregled koji pruža sažetak većeg skupa informacija. Obrisi mogu biti oznaka ili numerirani popis, uključujući naslov svakog odjeljka ili poglavlja u dokumentu; ili opis nekoliko duljina rečenica. Dobar primjer pregleda je tablica sadržaja.

Kako dobiti pregled

  • Možete koristiti aplikaciju za obradu teksta, kao što je Microsoft Word, za izradu preglednog prikaza .
  • U programu Microsoft PowerPoint možete dobiti pregled slajdova klikom na karticu Outline pored kartice Slides u lijevom stupcu.
  • Da biste dobili pregled web-lokacije, pogledajte kartu web-lokacije.

Dokumenti, Microsoft Word, Wordovi termini